اسید چرب آفتابگردان

روغن آفتابگردان در صنایع رنگ و رزین مورد استفاده قرار می گیرد.
خصوصیات و آنالیز (%)
محصول شماره اندیس اسیدی اندیس صابونی اندیس یدی نقطه ذوب رنگ C14 C16 C18 C18’ C18” C18’”
اسید چرب آفتابگردان F.A-20 200-203 200-204 126-136 17-22 1> 1> 5-7 2-7 22-29 54-66 1>