اسید چرب نارگیل

خصوصیات و آنالیز (%)
محصول شماره اندیس اسیدی اندیس صابونی اندیس یدی نقطه ذوب رنگ C8 C10c C12 C14 C16 C18 C18' C18”
اسید چرب نارگیل F.A-40 261-274 263-275 7-12 22-27 1> 1> 6-11 45-59 15-20 6-8 1-3 6-8 1-2