اسید اولئیک

اولئیک صنعتی تولید شده از روغن های گیاهی، با خلوص 99.9% که بیش از 60% آن اولئیک اسید با فرمول C18H34O2و نقطه تیتر کمتر از 15 درجه سانتی گراد می باشد. مصارف عمده اولئیک اسید در صنایع چرم و نساجی و صنعت نفت می باشد.