اسید چرب آفتابگردان

اسید چرب آفتابگردان از روغن خام آفتابگردان، با خلوص 99.9% تولید شده و اندیس ید آن 130 الی 135 و نقطه تیتر آن 16 الی 20 درجه سانتی گراد می باشد. مصرف عمده این کالا در صنایع آلکید رزین می باشد.
خصوصیات و آنالیز (%)
محصول شماره اندیس اسیدی اندیس صابونی اندیس یدی نقطه ذوب رنگ C14 C16 C18 C18’ C18” C18’”
اسید چرب آفتابگردان F.A-20 200-203 200-204 126-136 17-22 1> 1> 5-7 2-7 22-29 54-66 1>