اسید چرب تالو

اسید چرب تالو در مواد شوینده ، مواد آرایشی ، صابون های صنعتی ، چربی و غیره استفاده می شود.
خصوصیات و آنالیز (%)
محصول شماره اندیس اسیدی اندیس صابونی اندیس یدی نقطه ذوب رنگ C10c C12 C14 C16 C18 C18' C18”
اسید چرب تالو F.A-60 204-210 204-211 35-45 37-44 1> 3-1 2-5 2-3 25-28 30-27 35-40 3-6