اسید چرب سویا درجه۱

اسید چرب سویا درجه 1 از روغن خام دانه سویا تحت فشار و دما فراورده می شود. رنگ آن زرد ، شفاف و در دمای اتاق بصورت مایع است.
خصوصیات و آنالیز (%)
محصول شماره اندیس اسیدی اندیس صابونی اندیس یدی نقطه ذوب رنگ C14 C16 C18 C18’ C18” C18’”
اسید چرب سویا درجه1 F.A-11 200-203 200-204 126-135 20-25 1> + 8-10 6-8 20-25 50-56 6-10