اسید چرب سویا درجه۲

خصوصیات و آنالیز (%)
محصول شماره اندیس اسیدی اندیس صابونی اندیس یدی نقطه ذوب رنگ C14 C16 C18 C18’ C18” C18’”
اسید چرب سویا درجه2 F.A-12 200-203 200-205 115-125 23-28 2.2-1.5 + 14-22 6-8 19-24 45-50 1-4