اسید چرب پالم

خصوصیات و آنالیز (%)
محصول شماره اندیس اسیدی اندیس صابونی اندیس یدی نقطه ذوب رنگ C12 C14 C16 C18 C18' C18" C18'”
اسید چرب پالم F.A-70 199-215 200-216 38-55 38-47 1> + 1-2 48-40 4-5 44-36 12-10 1>