گلیسیرین صنعتی، شامل ترکیب سه هیدروکسیل است که از یک اتم اکسیژن و یک اتم هیدروژن تشکیل می شوند و به هر نسبتی در آب حل میشوند. این ترکیب کم محلول بوده و در اتانول و دیگر حلال‌های آلی قابل حل نیست.

گلیسیرین صنعتی